Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao. Indro, ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Misia fahazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Ity no efa hitanay; koa fantaro na akanjon’ny zanakao ity, na tsia? Efa nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra; amin’izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia nataony hoe Zebolona ny anarany.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 25.29 MBytes

Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko. Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko. Baibkly mba handringana azy Aho noho ny roa-polo. Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah. Aleoko homena anao izy, toy izay homena lehilahy hafa; tomoera eto amiko. Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma.

Est-ce-que quelqu’un peut m’aider?

Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy. Hiverina aminao tokoa Aho raha avy baoboly taona toy izao; ary, indro hanana zazalahy Saraha vadinao.

Efa antitra izao raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin’ny tany hanambady antsika araka ny fanaon’ny tany rehetra; 32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry aminy isika hananantsika fara avy amin’ny raintsika. Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy baiobly ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo.

  TÉLÉCHARGER MEL B AKWEN FRAPPÉ

baiboly pdf

Tsy azonay hatao izany, raha tsy efa tafangona avokoa ny andian’ny ondry aman’osy rehetra, ka hakodian’ny olona ny vato hiala amin’ny vavan’ny lavaka fantsakana; dia vao hampisotro ny ondry aman’osy izahay. Lehibe ny valin’ny heloko mihoatra noho izay baibolu.

baiboly pdf

Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Inona no soa ho azontsika, raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ny ràny isika?

Angamba telo-polo no ho hita ao.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Mba atopazy ny masonao ka jereo, fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin’ny ondrivavy sy ny osivavy, satria efa hitako izay rehetra nataon’i Labana taminao.

Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Si vous avez trouvé la notice recherchée, vous pouvez liker ce site.

Alefaso aho hankany haiboly fonenako sy ny taniko. Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza. Ary hoy kosa izy: Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an’ny zanako.

Tsy teto va no mbola velona aho aorian’ny fahitana? Jehovah Tompo ô, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho? Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Veloma ianao, mba anomezo ahy kely ny dodaiman’ny zanakao. Avia handry amiko; fa navelan’i Josefa teo an-tànany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano.

Baiboly Malagasy

Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka baiboky telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka.

  TÉLÉCHARGER PITBULL AY CHICO LENGUA AFUERA MP3 GRATUIT

Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Efa nahafa-tondromaso ahy Andriamanitra.

baiboly pdf

Fa pdc aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby. Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon’ny rainao? Mandohaleha; ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho: Tsara ihany va izy?

Télécharger Baiboly & Fihirana Protestanta (gratuit)

Aoka ho lasany ho azy, fandrao ho afa-baraka isika; indro, efa nampanateriko ity zanak’osy ity, nefa ianao tsy nahita an-dravehivavy. Apetraho eto anatrehan’ny havako sy ny havanao izany, hitsarany antsika roa lahy, 38 Izao roa-polo taona izao no nitoerako tany aminao; ny ondrivavinao sy ny osivavinao tsy mba namotsotra, ary tsy mba nihinana ny ondrilahy avy tamin’ny ondrinao aho. Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Manam-be ihany aho, ry rahalahiko; aoka ihany ho anao ny anao.

Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manan’aina rehetra eo aminareo hatramin’ny taranaka fara mandimby: Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin’ny olona niara-belona taminy; eny, niara-nandeha tamin’Andriamanitra Noa.